Tsmoki-Minsk vs. Zenit Highlights

Zenit defeated Tsmoki-Minsk on the road, 79-68.