Nizhny Novgorod vs. Zenit Highlights

Nizhny Novgorod defeated Zenit in overtime, 85-83.