Nizhny Novgorod vs. VEF Highlights

Nizhny Novgorod defeated VEF at home, 93-83.