Nizhny Novgorod vs. CSKA Highlights

CSKA defeated Nizhny Novgorod on the road, 95-89.