Nizhny Novgorod vs. Astana Highlights

Nizhny Novgorod defeated Astana at home, 85-78.